Privacybeleid

Wij vinden je privacy erg belangrijk en we nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder vind je onze privacy verklaring. Deze is van toepassing op alle uit het project ‘Sterk in je werk’ voortvloeiende activiteiten en deze  webapplicatie www.sterkinjewerk.nl.

Dit een project van CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV Connectief, en coöperatieve vereniging RegioPlus en wordt gefinancierd door middel van subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wanneer je loopbaanadvies van ‘Sterk in je werk’ wilt, meld je je aan als deelnemer via www.sterkinjewerk.nl. Hier vul je je persoonsgegevens en achtergrondinformatie in. Deze webapplicatie is speciaal ingericht zodat we contact met je kunnen opnemen voor een (mogelijk) loopbaanadviesgesprek. We houden een administratie bij ter subsidieverantwoording. Je kunt ons via het contactformulier vragen welke informatie wij over je verzamelen of om een klacht in te dienen.

Welke gegevens verzamelen we?
Via het contactformulier verzamelen we je privé e-mailadres en privé telefoonnummer (optioneel). Als je je aanmeldt om deel te nemen aan het project, verzamelen we je leeftijd, naam, geslacht, privé telefoonnummer, privé e-mailadres, postcode en of en op welke wijze je momenteel werkzaam bent.  Om je loopbaanadviestraject uit te kunnen voeren verwerken de loopbaancoaches (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens van je: testresultaten, gespreksverslagen, presentielijsten, CV en motivatiebrief en andere mogelijk relevante documenten die door jou worden ingebracht om tot een goed loopbaanadvies te komen.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die we in deze privacyverklaring hebben opgenomen, tenzij jij daarvoor vooraf toestemming voor hebt gegeven. De gegevens die worden verwerkt, gebruiken we om:

 • je te bellen/e-mailen over je verzoek via het contactformulier op de website
 • Sterk in je werk’-activiteiten uit te voeren na je aanmelding
 • je te koppelen aan de loopbaanadviseur in je regio en deze te informeren over je aanmelding
 • je te informeren over vervolg- of nieuwe diensten
 • onze subsidie te verantwoorden
 • op geaggregeerd/gepseudonimiseerd niveau de resultaten te kunnen delen met de subsidievertrekker – het Ministerie van VWS – en andere relevante stakeholders
 • op geaggregeerd/gepseudonimiseerd niveau het project ‘Sterk in je werk’ te evalueren
 • aan je inzage-, correctie- en/ of verwijderverzoek te voldoen
 • klachten/geschillen te kunnen oplossen.

Grondslag
Via de toestemmingsverklaring geef je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens voor de specifiek genoemde doeleinden. Daarnaast geldt de wettelijke verplichting om een administratie bij te houden om de subsidie te kunnen verantwoorden (artikel 5.2 Kaderregeling Subsidies OCW, SZW en VWS).

Delen
Binnen het project ‘Sterk in je werk’ heeft een aantal partijen toegang tot je persoonsgegevens:

 • verantwoordelijke medewerkers van RegioPlus (inclusief ingehuurde krachten)
 • verantwoordelijke medewerkers van CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV Connectief (inclusief ingehuurde krachten)
 • derden die door ons worden ingeschakeld. Dit zijn verantwoordelijke medewerkers van regionale werkgeversorganisaties aangesloten bij RegioPlus (inclusief ingehuurde krachten zoals loopbaancoaches). De verantwoordelijke medewerkers geven uitvoering aan het ‘Sterk in je werk’ project.
 • beheerder(s) online webapplicatie (Colijn en partners)
 • beheerder(s) beveiligde registratiebestand ter verantwoording van de subsidie (WeCreate Consulting).

Toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot de verantwoordelijke medewerkers voor ‘Sterk in je werk’. Zowel onze medewerkers als die van derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Je persoonsgegevens delen we alleen met derden als dit nodig is om te voldoen aan een van de eerder genoemde doeleinden of wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting.

Bewaren
Je persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig is. Op grond van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS moet de projectadministratie (inclusief persoonsgegevens) 10 jaren bewaard worden na de vaststelling van de subsidie.

Heb je:

 • een contactverzoek gedaan via de website? Dan bewaren we je gegevens tot maximaal 12 maanden nadat het laatste contact.
 • een inzage-, correctie-, of verwijderverzoek gedaan? Dan bewaren we je gegevens tot maximaal 24 maanden nadat het laatste contact.
 • een klacht ingediend? Dan bewaren we je gegevens tot maximaal 24 maanden nadat het laatste contact over de klacht.

Alle persoonsgegevens die worden verzameld, worden binnen de EU opgeslagen.

Inzage, correctie of verwijderen
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Let op! Soms is het niet mogelijk om een verwijderverzoek goed te keuren, omdat er sprake is van een wettelijke verplichting. Als de subsidie voor je loopbaanadviesgesprek komt te vervallen, verwijderen we jouw gegevens vanzelfsprekend.
Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) wanneer wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij met je toestemming verwerken. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een leesbaar computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sterkinjewerk.nl o.v.v. privacy. Wij willen je er verder ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Externe links
Onze website bevat links naar andere externe websites. Deze privacyverklaring geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij raden je aan altijd na te lezen op welke manier andere websites met je gegevens omgaan.

Wij gebruiken cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor sommige cookies is toestemming nodig. Wij maken ook gebruik van Google Analytics. Deze dienst wordt gebruikt om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen raden we je aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV Connectief
Tiberdreef 4, 3561 GG te Utrecht
Telefoon: 030-7511003
www.cnvzorgenwelzijn.nl
KvK-nummer: 62348167

CNV Zorg & Welzijn is dé vakvereniging van en voor mensen in zorg & welzijn. Wij komen op voor iedereen die werkt, gaat werken, werk zoekt of gewerkt heeft in de publieke sector.

RegioPlus
Louis Braillelaan 100, 2719 EK te Zoetermeer
Telefoon 079-3230319
www.regioplus.nl
KvK-nummer: 27279993
RegioPlus is een samenwerkingsverband van de regionale werkgeversorganisaties die zich bezig houden met arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn.